Διαχείριση αποθήκης – προμηθειών – έργων

 

Διαχείριση Αποθήκης

Υποστηρίζει τήρηση αρχείου υλικών – υπηρεσιών, ενσωμάτωση κωδικών CPV, barcode, πολλαπλές μονάδες μέτρησης, παρτίδες, ημερομηνία λήξης, serial numbers. Ειδική παρακολούθηση παγίων. Υποστήριξη προγραμματισμού προμηθειών μέσω αιτημάτων των υπηρεσιών. Παρακολούθηση αναλώσεων & αποθεμάτων κατά τμήμα / αποθηκευτικό χώρο. Υποστήριξη ειδικής διαχείρισης για τρόφιμα, καύσιμα και έργα.

Διαχείριση Προμηθειών

Αυτοματοποιημένη παραγωγή συμβάσεων με χρήση πρότυπων διαδικασιών ανά κατηγορία Προμήθειας (Απ ευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός κλπ). Πλήρης παρακολούθηση ηλεκτρονικού  φακέλου, με βάση τον Νόμο 4412/2016 (με επισυναπτόμενα έγγραφα που αφορούν την κάθε φάση). Εισαγωγή οικονομικών δεδομένων,  μέσω διασύνδεσης από άλλες εφαρμογές. Ενημερωτικές αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τη συνολική εποπτεία τους.

Διαχείριση Έργων

Ολοκληρωμένο αρχείο Έργων με απεριόριστη ανάλυση σε υποέργα. Πλήρη παρακολούθηση οικονομικών, πληροφοριακών στοιχείων και πηγών χρηματοδότησης προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Παρακολούθηση των φάσεων ενός έργου καθώς και των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν Πλήρης παρακολούθηση ηλεκτρονικού  φακέλου, με βάση τον Νόμο 4412/2016. Χρονοπρογραμματισμός των στοιχείων αυτών και αποτύπωση τους σε διάγραμμα Gantt και ημερολόγια έργων. Στατιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων (πηγές χρηματοδότησης-δαπάνες-εισπράξεις-πληρωμές) ανά έργο, υποέργο. Διασύνδεση με την ενότητα Οικονομικής και Λογιστικής διαχείρισης.