Με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 146/2013 είχε κριθεί ότι δεν καθίσταται παράνομη η διενέργεια δαπάνης χωρίς την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας ανάληψης υποχρέωσης από νομικό πρόσωπο, που δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.ΟΜΩΣ με την Ελ. Συν. Πράξη 34/2014 Τμ. 7, φαίνεται ότι έχουμε μεταστροφή της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς τη διαχείριση των υποθέσεών τους (που εμπεριέχει και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση), σε περίπτωση που ο υπάρχων κανονισμός δεν περιέχει ειδική ρύθμιση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του β.δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 1959, οι οποίες αφορούν στην οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των δήμων .

Category: Θέματα σχετικά με την Νομολογία