Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.

Κατ’  εξουσιοδότηση  των   διατάξεων   του άρθρου 41 του ν. 4483/2017      εκδόθηκε    η αρ.2816/30.01.1018  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 350), με την  οποία  καθορίζονται  o  τύπος,  το  περιεχόμενο των  στοιχείων,  ο  χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4483/2017 (107Α΄) έχουν καθοριστεί ως υπόχρεοι φορείς για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ:

 1. Οι δήμοι και οι περιφέρειες,
 2. Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων (εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών)
 3. Οι σύνδεσμοι ΟΤΑ
 4. Οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, δηλαδή οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών), οι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες ΟΤΑ και, εν γένει, οι επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών των κεφαλαίων του 10ου Μέρους του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
 5. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ν. 1069/1980
 6. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
 7. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
 8. Τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών.

Περιεχόμενο διατιθέμενων οικονομικών στοιχείων (αναφορών).

Δ1. Απολογιστικά Στοιχεία.

Δ2. Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010 (Διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις).

Δ3. Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων.

Δ4. Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού.

Δ5. Στοιχεία Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών.

Δ6. Στοιχεία Πορείας Είσπραξης Εσόδων των Δήμων.

Άμεσες ενέργειες

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα εξής:

 1. Ορισμός νέων στατιστικών ανταποκριτών, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης και τις διευκρινίσεις που δίνονται στην ενότητα Γ της παρούσας.
 2. Δημιουργία λογαριασμού στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats από όλους τους στατιστικούς ανταποκριτές που δεν διαθέτουν ήδη σχετικό λογαριασμό. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των πεδίων «Τύπος προϋπολογισμού» και «Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής» της καρτέλας «Οργανωτική Μονάδα», σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις ενότητες Δ1 και Δ2, α) είναι υποχρεωτική και β) κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης στις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης και των οδηγιών της παρουσίας εγκυκλίου.
 4. Διάθεση από τα νομικά πρόσωπα των οικονομικών στοιχείων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μέχρι την 31η Μαρτίου 2018, μεριμνώντας για την ταύτισή τους με τα στοιχεία που θα έχουν υποβάλει στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων μέσω των στατιστικών δελτίων για αυτούς τους μήνες. Για τα στοιχεία των επόμενων μηνών ισχύει η προθεσμία του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης.