Γενική αναλυτική λογιστική

 

Γενική Λογιστική

Ολοκληρωμένη και αυτοτελής ενότητα τήρησης βιβλίων Γ’ Κατηγορίας, πλήρως συμβατή με Κ.Φ.Α.Σ και Ε.Λ.Π. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line, είτε με batch διαδικασία.
Περιλαμβάνει λογαριασμούς, άρθρα, πρότυπα άρθρα, αυτόματη δημιουργία άρθρων από το  απλογραφικό, άρθρα αναμόρφωσης, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα Φ.Π.Α., Οικονομικές Αναφορές (Ισολογισμός, P & L, Balance Sheet).

Αναλυτική Λογιστική

Διαχείριση Ομάδας 9 – Λογιστική του Κόστους. Προϋποθέτει ενότητα Γενικής Λογιστικής, αν και επιδέχεται λογιστικές εγγραφές απ’ ευθείας σε αναλυτικούς λογαριασμούς. Ενσωματώνει μηχανισμό σεναρίων για αυτοματοποίηση των κατανομών κάθε εγγραφής, αλλά διαθέτει και σύστημα «δια χειρός κατανομών». Περιλαμβάνει Εσωλογιστική Κοστολόγηση. Λήψη στοιχείων απ’ ευθείας από Διαχείριση απλογραφικού, χωρίς αναγκαία μεσολάβηση της Γενικής Λογιστικής.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα &  Ε.Λ.Π.

Χαρακτηρισμός εγγραφών και λογαριασμών λογιστικής κατά Δ.Λ.Π. (I.A.S.)  ή Ε.Λ.Π.και έκδοση ειδικών Ισοζυγίων, καρτελών, ημερολογίων και εκτυπώσεων αντίστοιχα. Ιδιαίτερη διαχείριση του κυκλώματος των παγίων με διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης και εργασίες αποσβέσεων, καθώς και εκτυπωτικά. Κοστολόγηση αποθεμάτων με αυτοματοποιημένες εργασίες (αύξησης ή απομείωσης αξίας αποθεμάτων),  εκτυπώσεις βιβλίου αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.

Πάγια

Αυτοτελής ενότητα για Διαχείριση Παγίων, Υπολογισμό Αποσβέσεων και Εκτυπώσεις. Στο αρχείο παγίων παρακολουθούνται τρεις (3) διαφορετικοί συντελεστές αποσβέσεων (Λογιστικών, Εναλλακτικών, Δ.Λ.Π.). Περιλαμβάνει εγγραφές Πράξεων Παγίων (Αγορές, Πωλήσεις, Επεκτάσεις, Ζημίες, Αποσβέσεις), οι οποίες ενημερώνουν Γενική και Αναλυτική Λογιστική.

Μισθοδοσία

Η ενότητα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων, ενώ παρακολουθεί και όλες τις σχέσεις εργασίας. Περιέχει άπειρες πρακτικά περιόδους, ανοικτές χρήσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αυτόματη αποστολή αποδείξεων πληρωμής σε email εργαζομένων, άμεση ενημέρωση του υποσυστήματος οικονομικής διαχείρισης (Γενική και Αναλυτική Λογιστική), βιβλίο Αδειών, υπόλοιπα Αδειών, εκτυπώσεις.