Διαχείριση Προϋπολογισμού

 

 • Σχέδιο Κωδικών Προϋπολογισμού. Δυνατότητα εισαγωγής σχεδίου κωδικών που ήδη χρησιμοποιεί ο οργανισμός (με παραμετρικά οριζόμενη δομή).
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού  Αναμορφώσεων  με έλεγχους ακεραιότητας στα ποσά των κωδικών.
 • Τήρηση των διαδικασιών περί Ανάληψης Υποχρεώσεων που προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) , Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων.
 • Καταχώρηση παραστατικών δαπανών, αγοράς παγίων, υπηρεσιών, μισθοδοτικών καταστάσεων, Συσχέτιση με δεσμεύσεις, Διαχείριση κρατήσεων
 • Δυνατότητα δημιουργίας Αρχείου ΜΥΦ ανά τρίμηνο έτος, Ενημέρωση της γενικής λογιστικής μέσω άρθρων μεταφοράς.
 • Ενταλματοποίηση Εισαγωγή επιλεγμένων δαπανών στο ΧΕΠ.  Δυνατότητα μερικής ενταλματοποίησης, παρακολούθηση παγίας προκαταβολής.
 • Κύκλωμα επιτρόπου Εισαγωγή επιλεγμένων ΧΕΠ στην κατάσταση, Καταχώρηση της γνωμοδότησης (εγκεκριμένη, σε πράξη, άκυρη κλπ)
 • Καταχώρηση παραστατικών εσόδων, Συσχέτιση με ΚΑΕ Εσόδων, Διαχείριση κρατήσεων, Ενημέρωση της γενικής λογιστικής.
 • Χρηματοοικονομικά Εισπράξεις εξοφλήσεις με καταχωρήσεις σε διαφορετικούς χρηματικούς λογαριασμούς (μετρητά, κατάθεση σε τράπεζα, αξιόγραφα κ.λ.π.)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της κατανομής ποσών σε πηγές χρηματοδότησης και έργα.
 • Πλήρης διαχείριση αξιόγραφων: κινήσεις, καταστάσεις, μερικές εξοφλήσεις, ληξιάρια, χαρτοφυλάκια κλπ. Μεταφορές χρημάτων από & σε λογαριασμούς τραπεζών.
 • Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εξαγωγής (Xls, Xml, Web services) των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για την ενημέρωση των διάφορων φορέων (Στατιστική αρχή, Γενικό Λογιστήριο (ESA2010 / GFSM), Βάση Οικονομικών ΥΠΕΣ).
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάρτησης των εγκεκριμένων Αποφάσεων ΑΑΥ, ΧΕΠ κ.α. του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ