Υλοποίηση έργων πληροφορικής

Τι έργα μας αφορούν

Η Web Online έχει εμπλακεί και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικά και σύνθετα έργα πληροφορικής. Αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση ενός σύνθετου έργου είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (Project Management). Η Εταιρεία διαθέτει ικανό αριθμό στελεχών με σημαντική εμπειρία, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με εξωτερικούς επαγγελματίες όταν οι ανάγκες του έργου υπαγορεύουν μια τέτοια επιλογή.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η υλοποίηση περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες διαχείρισης έργου και εκτέλεσης εργασιών, κομβικά σημεία ελέγχου εργασιών και παραδοτέων, αναλυτική τεκμηρίωση κλπ., ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτη για να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης – οργανισμού και να επιτυγχάνεται η προσαρμογή τους σε ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Υλοποίηση έργων πληροφορικής

Η δυναμική μας

Η μεγάλη επιχειρηματική γνώση των στελεχών μας, οι ισχυρές τεχνικές δεξιότητες και η εμπειρία στη χρήση σύγχρονων business πρακτικών, μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε και να εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση έργων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα.