Η συνεργασία μας με την Alfaware

Η Web OnLine Α.Ε ανήκει στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της εταιρείας Alfaware και έχει σαν κύριο αντικείμενό της την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων σε δημόσιους οργανισμούς, με έντονη παρουσία στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στον χώρο των ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων. Παρέχοντας διαρκώς τη τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία τους, εξελίχθηκε σε μία αξιόπιστη και πρωτοποριακή εταιρεία υποστήριξης ολοκληρωμένων μηχανογραφικών εφαρμογών, στον χώρο των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων.

To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστημα της Alfaware

alfaware

alfaware

ΟΠΣ Δημόσιου Λογιστικού ΟΤΑ

Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και προβλέψεις του Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου,ενσωματώνοντας όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν προκύψει για τη Στοχοθεσία, την κατάρτιση και την εκτέλεση Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και Απολογισμών, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Μέσω της εφαρμογής καλύπτονται ολοκληρωμένα η Λογιστική Δημοσίου (από τον προϋπολογισμό μέχρι τα απολογιστκά αποτελέσματα χρήσης) οι διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Επίτροπος), το διπλογραφικό Σύστημα Ο.Τ.Α. (Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική)

alfaware

Διαχείριση Προσωπικού – Μισθοδοσία

Σχεδιασμένο για να καλύψειόλες τις Κατηγορίες Εργαζομένων (Μόνιμοι, Συμβασιούχοι Αορίστου Χρόνου, Ωρομίσθιοι κλπ.) των Δημόσιων οργανισμών.Παρακολούθηση φακέλου εργαζομένων με όλα τα ιστορικά στοιχεία και όλες τις μεταβολές που τον αφορούν Κύκλωμα πλήρους διαχείρισης του Μητρώου εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣΔΔΑΑ Αυτόματη διασύνδεση με Οικονομική Υπηρεσία για Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Καταγραφή και παρακολούθηση των αξιολογήσεων. Πλήρης διαχείριση της αξιολόγησης εργαζομένων ή προϊσταμένων, μέσα από ένα δυναμικά παραμετροποιήσιμο περιβάλλον

alfaware

Εφαρμογές Διαχείρισης Τελών

Η Alfaware έχει αναπτύξει περιφερειακές εφαρμογές εσόδων με πλήρη κάλυψη των αναγκών καταγραφής, διαχείρισης και παρακολούθησης τους, σε άμεση διασύνδεση με την Λογιστική & Οικονομική Διαχείριση. Παρέχεται ένα ισχυρό σύστημα παραμετροποίησης, που πραγματοποιεί συνολικούς ή κατ’ επιλογή υπολογισμούς τελών, (όπως συντελεστών ΤΑΠ, ορισμού περιόδων, δόσεων, αναδρομικών χρεώσεων πενταετίας), παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού αλλά και του υπολογιζόμενου ποσού

alfaware

Διαχείριση Επιχειρησιακού & Έργων

Αποτύπωση της Δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Σχέδια Δράσης, Δράσεις) Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού. Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Τεχνικού Προγράμματος. Αναλυτική καρτέλα έργου όπου παρακολουθούνται: α) Σχεδιασμός και ωρίμανση β) Προγραμματισμός ενεργειών γ) Διενέργεια διαγωνισμών δ) ανάθεση συμβάσεων, χρονοδιαγράμματα ε) πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου στ) Πηγές χρηματοδότησηςζ) Οικονομική διαχείριση έργου

alfaware

ΟΠΣ Διαχείρισης ΔΕΥΑ

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των διαδικασιών των οργανισμών Ύδρευσης αποχέτευσης. Καταγραφή και παρακολούθηση των Παροχών, των Υδρομέτρων και των Καταναλωτών με ευρύ φάσμα διαχείρισης ενδείξεων. Πλήρες σύστημα εισπράξεων με δυνατότητα δημιουργίας Χρηματικών Καταλόγων,Διαχείριση Διακανονισμών και άμεση διασύνδεση με το σύστημα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης. Δυνατότητα πληρωμών μέσω VIVA, ΕΛΤΑ, Τράπεζες