Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την «υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας».

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται: 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 2/47972/0026/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» όπως αυτή ισχύει και έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 2/88681/0026/04-12-2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0).

Με τη σχετική εγκύκλιο παρασχέθηκαν επικαιροποιημένες οδηγίες ως προς την ορθή και ενιαία τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η υλοποίηση των οδηγιών αυτών συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση τόσο του αναλυτικού ΜΔ όσο και της σύνοψης αυτού με την προσθήκη νέων στηλών. Η νέα σύνοψη του ΜΔ θα συνεχίσει να αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Σε εφαρμογή λοιπόν της ανωτέρω εγκυκλίου σας ενημερώνουμε ότι από τις 15 Φεβρουαρίου 2019 (υποβολή αναφοράς ΜΔ μηνός Ιανουαρίου 2019) ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα υποδέχεται το ΜΔ με τις νέες πρόσθετες στήλες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που ήδη αντλούνται από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, οι στήλες που προστίθενται στη σύνοψη είναι οι παρακάτω:

Στήλη 37 «Συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών > 90 ημερών προς τρίτους»

Στήλη 38 «Εκ του οποίου συμψηφισμοί/παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ»

Στήλη 51 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους μη εγχώριους πιστωτές > 90 ημερών»

Επισημαίνουμε ότι για όσους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν έχουν πραγματοποιήσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές στα συστήματα στα οποία τηρούν το ΜΔ, συνεχίζεται η δυνατότητα αποστολής του ΜΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας με τα προηγούμενα πρότυπα xml αρχεία προκειμένου να έχουν επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση των αλλαγών.

Όσοι φορείς όμως υποβάλλουν χειροκίνητα στον Κόμβο αρχεία excel για το ΜΔ, θα πρέπει εφεξής να χρησιμοποιούν το νέο πρότυπο αρχείο excel για το ΜΔ, το οποίο μπορούν να κατεβάσουν από τον ιστότοπο του ΥΠΕΣ: (ΥΠΕΣ | Αποκ. Διοίκηση – Αυτ/ση | Κόμβος Διαλειτουργικότητας | Προδιαγραφές, Δομή, Περιεχόμενο
Αναφορών | Πρότυπα αρχεία Excel)

Στην περίπτωση που οι φορείς δεν είναι ακόμα έτοιμοι να ενημερώσουν τις νέες στήλες του ΜΔ, οι σχετικές στήλες θα συμπληρώνονται με μηδενικές τιμές. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που κάποιος φορέας θα θελήσει να επανυποβάλλει αρχεία ΜΔ προγενέστερων περιόδων (οι τρεις νέες στήλες θα συμπληρώνονται με μηδενικές τιμές).

Ειδικά όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα, συνεχίζει η υποχρέωση υποβολής του ΜΔ και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΒΔ) συμπληρώνοντας αντίστοιχα το νέο τροποποιημένο δελτίο. Τα στατιστικά δελτία προγενέστερων περιόδων θα παραμείνουν ως έχουν. Οι στήλες που προστίθενται στη ΒΔ είναι οι παρακάτω:

Στήλη 37 «Συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών > 90 ημερών προς τρίτους»
Στήλη 38 «Εκ του οποίου συμψηφισμοί/παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ»
Στήλη 41 «Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση»
Στήλη 42 «Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Τρίτους»
Στήλη 51 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους μη εγχώριους πιστωτές > 90 ημερών»

Σε κάθε περίπτωση οι φορείς σε συνεργασία με την υπηρεσία πληροφορικής τους ή την εταιρεία πληροφορικής που τους υποστηρίζει οφείλουν να μεριμνήσουν άμεσα για την προσαρμογή των πληροφοριακών τους συστημάτων προκειμένου να συλλέγεται και να διατίθεται ορθά το σύνολο της νέας πληροφορίας όπως αυτό καθορίσθηκε με τη ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.

Ακολουθεί παράρτημα με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων xml και excel που θα μπορεί να λαμβάνει ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ