Με τον όρο υπερωριακή εργασία θεωρείται η εργασία που παρέχεται από τους υπαλλήλους πέραν του νόμιμου καθημερινού ωραρίου εργασίας τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) απαιτεί απόφαση Δημάρχου και επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ώρη ή 24ώρη βάση ή όλες της ημέρες του μήνα. Υπενθυμίζουμε ότι για τις υπηρεσίες που λειτουργούν σε 12ώρη ή 24ώρη βάση ή όλες τις μέρες της εβδομάδας απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 36 του Ν.3584/07. Η απόφαση αυτή δεν χρειάζεται να εκδίδεται κάθε χρόνο εκτός και αν πρέπει να τροποποιηθεί. Δικαιούχοι για την καταβολή υπερωριακής εργασίας είναι όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, δηλαδή οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Category: Θέματα σχετικά με την Νομολογία