Γνώση = Δύναμη

Με ειδική μεθοδολογία υποστήριξης και εκπαίδευσης διασφαλίζουμε την μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας

Η υποστήριξη μας

Παρέχουμε:
Τηλεφωνική Υποστήριξη
Απομακρυσμένη υποστήριξη
Υποστήριξη On Site

Επικοινωνήστε άμεσα

Τηλ 22650 23802
Φαξ 22650 72843

mail info@web-online.gr

. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του ΟΤΑ. Δεν θεωρούνται όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως «ηλεκτρονικά τιμολόγια». Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντίθετα, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να θεωρηθούν ως ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Σημαντική η αλλαγή που επέφερε το άρθρο 11 του νόμου στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου καθώς δίνει τη δυνατότητα έκδοσης μέχρι τη 15 ημέρα του επόμενου μήνα, ακόμη και στη περίπτωση που αλλάζει το έτος. Προσοχή, όμως, αυτό δεν ισχύει για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, καθώς εξακολουθεί και ισχύει το ίδιο καθεστώς με τον ΚΒΣ και τον ΚΦΑΣ. Θα πρέπει το τιμολόγιο να εκδίδεται μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Με τον όρο υπερωριακή εργασία θεωρείται η εργασία που παρέχεται από τους υπαλλήλους πέραν του νόμιμου καθημερινού ωραρίου εργασίας τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) απαιτεί απόφαση Δημάρχου και επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ώρη ή 24ώρη βάση ή όλες της ημέρες του μήνα. Υπενθυμίζουμε ότι για τις υπηρεσίες που λειτουργούν σε 12ώρη ή 24ώρη βάση ή όλες τις μέρες της εβδομάδας απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 36 του Ν.3584/07. Η απόφαση αυτή δεν χρειάζεται να εκδίδεται κάθε χρόνο εκτός και αν πρέπει να τροποποιηθεί. Δικαιούχοι για την καταβολή υπερωριακής εργασίας είναι όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, δηλαδή οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 146/2013 είχε κριθεί ότι δεν καθίσταται παράνομη η διενέργεια δαπάνης χωρίς την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας ανάληψης υποχρέωσης από νομικό πρόσωπο, που δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.ΟΜΩΣ με την Ελ. Συν. Πράξη 34/2014 Τμ. 7, φαίνεται ότι έχουμε μεταστροφή της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς τη διαχείριση των υποθέσεών τους (που εμπεριέχει και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση), σε περίπτωση που ο υπάρχων κανονισμός δεν περιέχει ειδική ρύθμιση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του β.δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 1959, οι οποίες αφορούν στην οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των δήμων .

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013, ορίζεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται σημαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.

Load More


. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του ΟΤΑ. Δεν θεωρούνται όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως «ηλεκτρονικά τιμολόγια». Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντίθετα, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να θεωρηθούν ως ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Σημαντική η αλλαγή που επέφερε το άρθρο 11 του νόμου στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου καθώς δίνει τη δυνατότητα έκδοσης μέχρι τη 15 ημέρα του επόμενου μήνα, ακόμη και στη περίπτωση που αλλάζει το έτος. Προσοχή, όμως, αυτό δεν ισχύει για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, καθώς εξακολουθεί και ισχύει το ίδιο καθεστώς με τον ΚΒΣ και τον ΚΦΑΣ. Θα πρέπει το τιμολόγιο να εκδίδεται μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Με τον όρο υπερωριακή εργασία θεωρείται η εργασία που παρέχεται από τους υπαλλήλους πέραν του νόμιμου καθημερινού ωραρίου εργασίας τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) απαιτεί απόφαση Δημάρχου και επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ώρη ή 24ώρη βάση ή όλες της ημέρες του μήνα. Υπενθυμίζουμε ότι για τις υπηρεσίες που λειτουργούν σε 12ώρη ή 24ώρη βάση ή όλες τις μέρες της εβδομάδας απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 36 του Ν.3584/07. Η απόφαση αυτή δεν χρειάζεται να εκδίδεται κάθε χρόνο εκτός και αν πρέπει να τροποποιηθεί. Δικαιούχοι για την καταβολή υπερωριακής εργασίας είναι όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, δηλαδή οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 146/2013 είχε κριθεί ότι δεν καθίσταται παράνομη η διενέργεια δαπάνης χωρίς την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας ανάληψης υποχρέωσης από νομικό πρόσωπο, που δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.ΟΜΩΣ με την Ελ. Συν. Πράξη 34/2014 Τμ. 7, φαίνεται ότι έχουμε μεταστροφή της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς τη διαχείριση των υποθέσεών τους (που εμπεριέχει και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση), σε περίπτωση που ο υπάρχων κανονισμός δεν περιέχει ειδική ρύθμιση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του β.δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 1959, οι οποίες αφορούν στην οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των δήμων .

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013, ορίζεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται σημαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.

Load More